ม.สวนดุสิต อบรมหลักสูตรภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิตจัดอบรม “หลักสูตรภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาความรู้/สร้างทักษะใหม่ (up-skills/re-skills) ในการรับมือกับปัญหาโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายของประชากรกลุ่มวัยเรียน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวต้อนรับ  และ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ คือ

  • ศ.ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินิก บรรยายเรื่อง “การให้คำปรึกษา การฟื้นฟูจิตใจ (Healing Trauma)”
  • แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน แพทย์ชำนาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บรรยายหัวข้อ “มุมมองการฆ่าตัวตาย ปัญหาด้านจิตเวชของเด็กและเยาวชน”
  • คุณธพรรธช์ณกร สรณ์สิริฐากร พยาบาลวิชาชีพ และ ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัยม.สวนดุสิต “ถ่ายทอดประสบการณ์การกู้ภัยและการช่วยชีวิต”
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จากประสบการณ์ โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง/ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป /ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย/ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา/ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย/ผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด และ ดร.อาภาพรรณ  สัตยาวิบูล

มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 135 คน ใช้รูปแบบการบรรยาย และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  แบบสองทางกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a comment