เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Science Innovation for Sustainable Development: JSISD) โดยมีกองบรรณาธิการภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์  ผลโภค และรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  หมั่นสกุล ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *