เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การสืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาทุกหลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรของตนเองที่มีจริยธรรมและความเป็นสวนดุสิตในชีวิตประจำวันโดยการโหวตจากการเรียน และ ทำกิจกรรมภายในหลักสูตรของตนเอง  และ กิจกรรม Tik-Tok โดยให้นักศึกษาส่ง Tik-Tok ในหัวเรื่อง “วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสวนดุสิต วัฒนธรรมคณะวิทย์” และผ่านการตัดสินของคณะกรรมการระดับคณะฯ เพื่อชิงเงินรางวัล

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin