เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์“ โดยมี ผศ.ดร.วิชขา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และ ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบ Online Active Learning ให้กับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *