เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ในรูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่  6 เมษายน 2563  เวลา  10.00 น. ถึง 12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม  โดยคณบดีได้มอบหมายให้ประธานหลักสูตรดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบและติดตามการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานเสนอมายังคณบดี ในวันที่ 13 เมษายน 2563

     

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *