เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการประกวด: รูปแบบภาคบรรยาย (ปากเปล่า) จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 1. การทดลอง Arduino เพื่อหาค่าความเร่งโน้มถ่วง เรื่องการตกแบบเสรี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นางสาวพรรณธิฌา วิเชียร และนายจักรี สลับศรี 2. การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยการควบคุมความดันของฐานยิงจรวดขวดน้ำด้วยวงจร Arduino ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม – เกม – การแข่งขัน โดย นางสาวรัตนาภรณ์ นวะบุตร และนางสาวภควรรณ มะอนันต์ ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ พงษ์โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

<br>

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *