เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปี4 (รหัส58 สายDatabase) วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2562
**วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)

 

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *