เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานและเป็นกันเอง

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin