กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนโลกที่สำคัญมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ผลพวงจากการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราในทุกเสี้ยววินาที โดยพื้นฐานแล้ววิทยาศาสตร์คือกระบวนการที่ไม่จบสิ้นของการถกเถียงโต้แย้ง การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และการตรวจสอบทบทวน แต่ละแขนงของวิชาวิทยาศาสตร์ยังมีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจ การให้ความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาด้านนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางความคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมและการสมัคร

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
Scan QR Code หรือ คลิก เพื่อสมัคร