โครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse ด้วย spatial.io

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล

ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse ด้วย spatial.io” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการศึกษาได้ต่อไป

Translate »