โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากหลากหลายโรงเรียน โดยมีรายละเอียดภาพบรรยากาศการอบรม ดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566

https://www.dusit.ac.th/home/2023/1190968.html

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566
https://www.dusit.ac.th/home/2023/1191631.html

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2566

https://www.dusit.ac.th/home/2023/1193599.html

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566

https://www.dusit.ac.th/home/2023/1193106.html

Translate »