โครงการบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความสำคัญของการได้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเล็บมือนางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่สังคมไทย เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีความใกล้ชิดกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย กล้วยเล็บมือนางเป็นพันธุ์กล้วยชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ประมาณ 6,000 ไร่ มีตลาดรองรับที่แน่นอนทั้งในด้านของการขายผลสดและแปรรูป อีกทั้งเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมของจังหวัดชุมพร ปัจจุบันกล้วยเล็บมือนางได้รับความนิยมในการบริโภคและมีการปลูกเชิงเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีผลเล็กกะทัดรัด เนื้อนุ่ม รสหวาน และมีกลิ่นหอม แต่ด้วยข้อจำกัดในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรมีการปลูกกล้วยเล็บมือนางโดยไม่มีหลักวิชาการหรือการจัดการที่เหมาะสมทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ประกอบกับขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปกล้วยเล็บมือนางไปเป็นนวัตกรรมอาหารที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้จึงได้เล็งเห็นว่ากล้วยเล็บมือนางเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแปลงเกษตรหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมในการทดลองปลูกกล้วยเล็บมือนางสายพันธุ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพการปลูกและขยายสายพันธุ์กล้วยเล็บมือนางที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนำผลผลิตกล้วยเล็บมือนางที่ได้ไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ ได้แก่ ไอศกรีมกล้วยเล็บมือนาง แครกเกอร์หน้ากล้วยเล็บมือนางอบ และกล้วยเล็บมือนางอบ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อประเมินศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตกล้วยเล็บมือนางข้างต้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต และพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนตามอัตลักษณ์และนโยบายเพื่อความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป

การปลูกกล้วยและการดูแลต้นกล้วย

ผลผลิตที่ได้

Translate »