หลักสูตรการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ 4 ในหลักสูตรกำหนดให้มีการฝึกอบรม วิชา การใช้ดิจิทัล เพื่อการทำงานร่วมกัน ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – 1 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร โดยมีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 34 นาย โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

Translate »