สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ    สุคนเขตร์

ตำแหน่ง : คณบดี
คลิกดู CV THITINAT SUKONKET หรือ Download
คลิกดู CV ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ หรือ ดาวน์โหลด

 

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์-ทรงม้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

นางสาว จามรี    กลางคาร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้วิจัย)

นางสาว ดวงจันทร์    พวงยอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว นราภรณ์     ศิริกังวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว รัตนาพร    ศรีมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

นางสาว วิไลวัลย์    ชะชิกุล

     
 
 
 หรื
Translate »