สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง : คณบดี
คลิกดู CV THITINAT SUKONKET หรือ Download
คลิกดู CV ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ หรือ ดาวน์โหลด

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์-ทรงม้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาว จามรี กลางคาร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้วิจัย)

นางสาว ดวงจันทร์ พวงยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว นราภรณ์ ศิริกังวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว รัตนาพร ศรีมาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

นางสาว วิไลวัลย์ ชะชิกุล
Translate »