ศูนย์สิ่งแวดล้อม


นางสาว พรธิดา   เทพประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ นิยดา    สวัสดิพงษ์
ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม
นาย รุ่งเกียรติ   ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์
นักวิจัย

นาง สิมนัส   ตรีเดช
นักวิจัย

นาย มณฑล   สุวรรณประภา
นักวิจัย

นางสาว พรรณทิพา   กิจภักดีกุล
นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว เพียงกมล    ยุวนานนท์
นักวิจัยผู้ช่วย

นาย อนิรุทธ์   ศรีเลขา
นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว วรรณา  แสนใจกล้า
นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว จุฑารัตน์   ศรีชูเปี่ยม
นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว สาวิตรี    ม่วงศรี
นักวิจัยผู้ช่วย

นาย ธวัชชัย   ศรีสอาด
นักวิจัยผู้ช่วย

นาย อนุชิต   สวัสดิ์ตาล
นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว นงนุช   ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ฐปนรรฆ์   ฮาบสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว กนกอร   เนตรชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


อาจารย์ ประวรดา   โภชนจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวนิสุฎา อิ่มเสถียร
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นาย วีรชน   ภูหินกอง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นาย ธนพล  ภัทรสัจจานันท์
หัวหน้าสำนักงาน

Translate »