ทุนวิจัยปี 2560

บกศ.วิจัยชั้นเรียน(บกศ.)วช.SuperClusters(วช.)ชุมชน (วช.)สกอ.
ลำดับ เรื่อง แหล่งทุน ผู้แต่ง
1 การประเมินคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 มสด. ดร.ยุธยา อยู่เย็น
2 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 มสด. – ดร.ยุธยา อยู่เย็น
3 ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วยทองคำ สำหรับการย่อยสลายสารไดโครโตฟอสในน้ำภายใต้แสงอาทิตย์ มสด. – ดร.ดุสิต อังธารารักษ์ (หัวหน้า)
– ดร.สุชาดา โทผล (ที่ปรึกษา)
– อ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ (ผู้ร่วม)
4 โครงการวิจัยความอยู่ดี – มีสุข และความพึงพอใจของบุคลากร มสด มสด. – ดร.พันชัย เม่นฉาย (หัวหน้า)
– อ.ดุสิต อังธารารักษ์ (ผู้ร่วม)
– ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า (ผู้ร่วม)
5 การศึกษาความต้องการสื่อของเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย มสด. ดร.ยุธยา อยู่เย็น (ที่ปรึกษา)
ลำดับ เรื่อง แหล่งทุน ผู้แต่ง
1 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา งบบำรุงการศึกษา ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ งบบำรุงการศึกษา อ.นวลรัตน์ วัฒนา
ลำดับ เรื่อง แหล่งทุน ผู้แต่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย: กรณีศึกษา กระชาย (นครปฐม) ขมิ้น (ตาก) พริก (สุพรรณบุรี) พริกไทย (จันทบุรี) งปม.แผ่นดิน ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต (ผู้อำนวยแผนงานวิจัย)
2 การพัฒนาเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย: กรณีศึกษา กระชาย (นครปฐม) ขมิ้น (ตาก) พริก (สุพรรณบุรี) พริกไทย (จันทบุรี) งปม.แผ่นดิน ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1)
3 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม (สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร, พระนครศรีอยุธยา) งปม.แผ่นดิน รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง (ผู้อำนวยแผนงานวิจัย)
4 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม (สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร, พระนครศรีอยุธยา) งปม.แผ่นดิน รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 2)
5 การใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิง: กากเหง้าขิงดูดซับสารให้ความ ชุ่มชื้น เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสครับขัดผิวในธุรกิจสปาไทย งปม.แผ่นดิน ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค (หัวหน้าโครงการวิจัย)
6 ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม งปม.แผ่นดิน ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
7 การลดการสะสมสารหนูในผักสวนครัวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนสารหนูโดยใช้ไบโอชาร์ร่วมกับดินขาว งปม.แผ่นดิน ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
8 การวิจัยและพัฒนาอิฐดินเผา – มวลเบา โดยใช้ผงฝุ่นที่เหลือจากอุตสาหกรรมหินอ่อนเป็นส่วนผสม งปม.แผ่นดิน ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
9 การวิจัยและพัฒนาวัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผามวลเบาโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและกากตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาเป็นส่วนผสม งปม.แผ่นดิน ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดินและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์เพื่อการผลิตมันสำปะหลังในชุมชน งปม.แผ่นดิน อ.วันปิติ ธรรมศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย)
11 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตข้าวปลอดสารพิษ งปม.แผ่นดิน อ.วันปิติ ธรรมศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย)
12 การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากพืชเศรษฐกิจ (เถ้าชานอ้อย) ของประเทศไทย โดยเตรียมเป็นวัสดุฐานรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบลดต้นทุน งปม.แผ่นดิน ดร.สรรค์ชัย เหลือจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
13 นวัตกรรมเครื่องสำอางเจลนวดผิวกายเพิ่มความขาวที่มีส่วนผสมของดาหลาและวิตามินบี 3 งปม.แผ่นดิน ดร.สรรค์ชัย เหลือจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
14 การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลตและเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัสและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย งปม.แผ่นดิน ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
15 การออกแบบและพัฒนาระบบหมุนเวียนความร้อนที่สูญเสียจากเตาเผาอิฐเพื่อใช้ในกระบวนการอบแห้งอิฐดิบ งปม.แผ่นดิน อ.วิทวัส รัตนถาวร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
16 การสังเคราะห์ซิลิกาทรงกลมขนาดนาโนด้วยวิธีอัลตราโซนิคสเปรย์ไพโลไรซิสสำหรับการพัฒนาตำรับครีมน้ำหอม งปม.แผ่นดิน อ.วิทวัส รัตนถาวร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
17 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหญ้าคาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสกัดหญ้าคา งปม.แผ่นดิน อ.ทิฐิมา ภาคภูมิ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
18 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคและต้านออกซิเดชันของสารสกัดเหงือกปลาหมอเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง งปม.แผ่นดิน อ.ทิฐิมา ภาคภูมิ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
19 การพัฒนาระบบสารสนเทศอาหารริมทางสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในกรุงเทพมหานคร งปม.แผ่นดิน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
20 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา งปม.แผ่นดิน ผศ.แทนทัศน์ เพียกขุนทด (หัวหน้าโครงการวิจัย)
21 รูปแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชนผ่านระบบแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดตรัง งปม.แผ่นดิน ผศ.แทนทัศน์ เพียกขุนทด (หัวหน้าโครงการวิจัย)
22 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวอ่อนของข้าวไรซ์เบอร์รี่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป งปม.แผ่นดิน อ.อมรรัตน์ สีสุกอง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
23 การใช้ประโยชน์จากแป้งระยะอ่อนจากข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆในผลิตภัณฑ์ขนมปัง งปม.แผ่นดิน อ.อมรรัตน์ สีสุกอง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
24 ศึกษาฤทธิ์ของชะเอมเทศและมะหาดต่อการยับยั้งการสร้างเม็ดสี เพื่อพัฒนา whitening cream งปม.แผ่นดิน ผศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล (หัวหน้าโครงการวิจัย)
25 การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก งปม.แผ่นดิน อ.มณชัย เดชสังกรานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
26 การศึกษาอัตราการสะสมของเชื้อรา และประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อ ในการกำจัดเชื้อราในอากาศภายในอาคาร งปม.แผ่นดิน อ.รุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ปุ๋ยของมันสำปะหลัง โดยการควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร N P K ในรูปแบบของเจลบีด งปม.แผ่นดิน ผศ.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
28 การส่งเสริมการดูดใช้ธาตุโพแทสเซียมจากดินดาน โดย Potassium solubilizing bacteria เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งปม.แผ่นดิน ผศ.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
29 ความหลากหลายทางชนิด การแพร่กระจาย ตัวอาศัย และสารซึ่งมีคุณสมบัติทางยาของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในสกุล Cordyceps (Clavicipitaceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) งปม.แผ่นดิน อ.รุ่งเกียรติ แก้วเพชร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
30 การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ งปม.แผ่นดิน อ.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
31 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ต้นแบบสำหรับการกำจัดแบคทีเรียในน้ำเสีย ชุมชนด้วยถังปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (เปรียบเทียบระหว่างการใช้แสงอาทิตย์ และ แสงยูวี) งปม.แผ่นดิน นักวิจัย สิมนัส ตรีเดช (หัวหน้าโครงการวิจัย)
32 การประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยของพืชพรรณที่มีต่อการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ภาคเหนือ งปม.แผ่นดิน ผศ.สุรชาติ สินวรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
33 ผลของการขุดเจาะน้ำมันดิบบนบกต่อโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในพื้นที่ภาคกลาง งปม.แผ่นดิน นักวิจัย จามรี กลางคาร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
34 การศึกษาการปลดปล่อยสารแอสตาแซนทินจากตำรับเครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาวสู่ผิวหนังสังเคราะห์และเมมเบรนสังเคราะห์ งปม.แผ่นดิน อ.กัลยาภรณ์ จันตรี (หัวหน้าโครงการวิจัย)
35 การผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA โดยเชื้อ Actinomadura keratinilyticaT16-1 ด้วยการหมักแบบแห้ง งปม.แผ่นดิน ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
36 การสังเคราะห์วัสดุของผสมนาโนแมงกานีสออกไซด์คาร์บอนสำหรับขั้วไฟฟ้าตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด งปม.แผ่นดิน นักวิจัย วีรชน ภูหินกอง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
37 การเตรียมฟิล์มชีวภาพเคราตินเคลือบอนุภาคนาโนโลหะออกไซด์ งปม.แผ่นดิน นักวิจัย วีรชน ภูหินกอง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
38 การบริหารจัดการข้าวไร่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้รูปแบบธนาคารข้าว : กรณีศึกษาชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี งปม.แผ่นดิน นักวิจัย มณฑล สุวรรณประภา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
39 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาผู้ขายสินค้าออนไลน์บน AMAZON ในประเทศไทย งปม.แผ่นดิน ผศ.เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
40 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวต่องานเทศกาลอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรี งปม.แผ่นดิน อ.จารินี ศานติจรรยาพร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
41 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล งปม.แผ่นดิน ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด (หัวหน้าโครงการวิจัย)
42 การคัดเลือกชนิดสารก่อเจลทางเครื่องสำอางเพื่อนำไปใช้ในการตั้งตำรับเจลน้ำหอมด้วยการประยุกต์กระบวนการทำน้ำอบไทยเพื่อทำให้เกิดกลิ่นทางเครื่องสำาอาง งปม.แผ่นดิน อ.ประดับฟ้า นาคนก (หัวหน้าโครงการวิจัย)
43 ศึกษาการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและลดการดูดซับตะกั่วของพืชพลังงาน (อ้อย) ที่ปลูกบนดินปนเปื้อนตะกั่ว งปม.แผ่นดิน ดร.ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล (หัวหน้าโครงการวิจัย)
44 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของ โรงงานผลิตเอทานอล งปม.แผ่นดิน ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
45 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดทางด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ งปม.แผ่นดิน ดร.ปริศนา เพียรจริง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
46 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้าง งปม.แผ่นดิน ดร.ปริศนา เพียรจริง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ลำดับ เรื่อง แหล่งทุน ผู้แต่ง
1 การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณแผ่นดิน -รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง (หัวหน้า)
-นางสาวจิราภรณ์ ทองตัน (ผู้ร่วม)
-นางสาวณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ (ผู้ร่วม)
-นางสาวศริญา ประเสริฐสุด (ผู้ร่วม)
-นางสาวชุติมา จักรจรัส (ผู้ร่วม)
2 การพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อผิวกระจ่างใสจากสารสกัดกากลูกหม่อน งบประมาณแผ่นดิน

นางสาวจิราภรณ์ ทองตัน (หัวหน้า)

3 การพัฒนาเครื่องสำอางต้านเชื้อก่อสิวจากสมุนไพรพื้นบ้านกรณีศึกษา มังคุด ขมิ้น และบัวบก งบประมาณแผ่นดิน -นางสาวจิราภรณ์ ทองตัน (หัวหน้า)
-นางศรีสุดา หาญภาคภูมิ (ผู้ร่วม)
ลำดับ เรื่อง แหล่งทุน ผู้แต่ง
1 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนห้วยดินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วช.ชุมชน ดร.ยุธยา อยู่เย็น (หัวหน้า)
2 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ บนพื้นฐานศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน จังหวัด สุพรรณบุรี วช.ชุมชน ผศ.ดร.สุชาดา โทผล (หัวหน้า)
3 การพัฒนาเครื่องอบกล้วยด้วยระบบร่วมไฟฟ้าและแสงอาทิตย์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรปลูกกล้วย จังหวัดปราจีนบุรี วช.ชุมชน -ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี (หัวหน้า)
-ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ (ผู้ร่วม)
4 การพัฒนาอาหารและสปาเพื่อสุขภาพจากหว้าและสมุนไพร วช.ชุมชน ดร.จิราภรณ์ ทองตัน (ผู้ร่วม)
5 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วช.ชุมชน – อ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ (ผู้ร่วม)
– ผศ.สุทัศน์ จันบัวลา (ผู้ร่วม)
6 รูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วช.ชุมชน – ผศ.ดร.สุชาดา โทผล (ผู้ร่วม)
7 การพัฒนากระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนทหาร การสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก วช.ชุมชน ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (หัวหน้า)
8 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบถังดักไขมันที่บำรุงรักษาได้ง่าย และแนวทางการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย จากการผลิตอาหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ วช.ชุมชน – อ.ประวรดา โภชนจันทร์ (หัวหน้า)
-อาจาย์วีรชน ภูหินกอง (ผู้ร่วม)
-นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ (ผู้ร่วม)
9 รูปแบบการกระจายน้ำและขอบเขตการเปียกชื้นของดินจากระบบชลประทานแบบหยดน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่แห้งแล้ง วช.ชุมชน – ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ (หัวหน้า)
-ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ (ผู้ร่วม)
10 การนำพลาสมาบรรยากาศประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารโอทอป วช.ชุมชน ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา (หัวหน้า)
11 การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากกลีบดอกดาวเรือง วช.ชุมชน ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด (ผู้ร่วม)
ลำดับ เรื่อง แหล่งทุน ผู้แต่ง
1 การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันดอกทานตะวัน เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สกอ. ดร.จิราภรณ์ ทองตัน (หัวหน้า)

Translate »