ปรัชญา
คิดเป็น เด่นเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำการวิจัย”

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในระดับภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่องค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบบริหารจัดการเชิงพลวัตมาใช้ในการดำเนินงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     2. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร

     3. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ

     4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์

     5. การบริหารจัดการแบบพลวัต

       หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ไม่ดำเนินการเนื่องจากเป็นด้านสังคมศาสตร์

เป้าประสงค์

     1. ชุมชนได้รับการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของท้องถิ่น

     2. บุคลากรเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมองค์กร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

     3. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนารวมทั้งระบบสนับสนุนได้รับการส่งเสริม และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษา

     4. ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น

     5. การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์

     1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     2. สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทย

     3. พัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

     4. การสร้างและนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

     5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต

Translate »