ศูนย์สิ่งแวดล้อม

c-Image 1

นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

c-Image 1

รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์
ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม

c-Image 1

นางสาววรรณา แสนใจกล้า
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวเพียงกมล ยุวานานนท์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวนงนุช ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นายมณฑล สุวรรณประภา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวสิมนัส ตรีเดช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีชูเปี่ยม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นายธวัชชัย ศรีสอาด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวฐปนรรฆ์ ฮาบสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

นางสาวกนกอร เนตรชู
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

ศูนย์เครื่องมือปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

c-Image 1

อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

c-Image 1

นางสาวเอมอร ศรีเกษม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Translate »