ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

c-Image 1

อาจารย์ ทินกร ชุณหภัทรกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

c-Image 1

รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ. ภูริพจน์ แก้วย่อง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ. สุระสิทธิ์ ทรงม้า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ ดร ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

นายกษมา ซำอ๊วง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

c-Image 1

ผศ.ดร. จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. อรศิริ ศิลาสัย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ดร. ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ดร. ศิริลักษณ์ หล่อพันธุ์มณี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ. วัจนา ขาวฟ้า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร.ปเนต หมายมั่น
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

c-Image 1

ผศ.ดร. วิทวัส รัตนถาวร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. ขวัญจิต อิสระสุข
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

อาจารย์ ณัฐพร บู๊ฮวด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

อาจารย์ ประดับฟ้า นาคนก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

c-Image 1

ผศ.ดร. ประวรดา โภชนจันทร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. ปารินดา สุขสบาย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ. แทนทัศน์ เพียกขุนทด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

อาจารย์ อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

c-Image 1

ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

c-Image 1

ผศ. วันปิติ ธรรมศรี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

อาจารย์ สุวิทย์ นำภาว์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. ปฏิญญา สุขวงศ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

นางสาวทิพาวรรณ วรรณขัณฑ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

c-Image 1

อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศษ.บ. ฟิสิกส์

c-Image 1

ผศ.ดร. สุทัศน์ จันบัวลา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

c-Image 1

ดร. อุดมศักดิ์ กิจทวี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

c-Image 1

ศ. ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. ชาติ ทีฆะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ. จิราภรณ์ พงษ์โสภา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

c-Image 1

ผศ.ดร. วิภา ทัพเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Translate »