การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart”

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.ผ่านระบบ Microsoft Teams

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล

ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

Translate »