เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย

4 หลักสูตร

  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   เกณฑ์การคัดเลือก   เว็บไซต์ของหลักสูตร
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)   เกณฑ์การคัดเลือก  เว็บไซต์ของหลักสูตร
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เกณฑ์การคัดเลือก  เว็บไซต์ของหลักสูตร
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   เกณฑ์การคัดเลือก   เว็บไซต์ของหลักสูตร

ข้อมูลรอบ Admission http://entrance.dusit.ac.th/page/admission.html

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *