เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา    ฉิมพลี

ตำแหน่ง : คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ    สุคนเขตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศิววิทย์  บัวสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาว จามรี    กลางคาร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้วิจัย)

นางสาว ดวงจันทร์    พวงยอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว นราภรณ์     ศิริกังวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว รัตนาพร    ศรีมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

นางสาว วิไลวัลย์    ชะชิกุล

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin