สำนักงานคณะ

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา    ฉิมพลี

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ    สุคนเขตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี  วิริยาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายศิววิทย์  บัวสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ทินกร-ชุณหภัทรกุล

นายทินกร  ชุณหภัทรกุล

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาว จามรี    กลางคาร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้วิจัย)

นางสาว ดวงจันทร์    พวงยอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว นราภรณ์     ศิริกังวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว รัตนาพร    ศรีมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

นางสาว วิไลวัลย์    ชะชิกุล

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0