เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา    ฉิมพลี

ตำแหน่ง : คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ    สุคนเขตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศิววิทย์  บัวสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ทินกร-ชุณหภัทรกุล

อาจารย์ทินกร  ชุณหภัทรกุล

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาว จามรี    กลางคาร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้วิจัย)

นางสาว ดวงจันทร์    พวงยอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว นราภรณ์     ศิริกังวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว รัตนาพร    ศรีมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

นางสาว วิไลวัลย์    ชะชิกุล

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin