สายสนับสนุน

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ศูนย์สิ่งแวดล้อม

นางสาว พรธิดา   เทพประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ นิยดา    สวัสดิพงษ์

ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม

นาย รุ่งเกียรติ   ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์

นักวิจัย

นาง สิมนัส   ตรีเดช

นักวิจัย

นาย มณฑล   สุวรรณประภา

นักวิจัย

นางสาว พรรณทิพา   กิจภักดีกุล

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว เพียงกมล    ยุวนานนท์

นักวิจัยผู้ช่วย

นาย อนิรุทธ์   ศรีเลขา

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว วรรณา  แสนใจกล้า

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว จุฑารัตน์   ศรีชูเปี่ยม

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว สาวิตรี    ม่วงศรี

นักวิจัยผู้ช่วย

นาย ธวัชชัย   ศรีสอาด

นักวิจัยผู้ช่วย

นาย อนุชิต   สวัสดิ์ตาล

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาว นงนุช   ผ่องศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ฐปนรรฆ์   ฮาบสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว กนกอร   เนตรชู

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ประวรดา   โภชนจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นาย วีรชน   ภูหินกอง

นักวิจัย

นาย ธนพล  ภัทรสัจจานันท์

นักวิทยาศาสตร์

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin