May 25, 2018
 • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
 • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
 • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
 • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61
 • 7:55 am คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ SDU Academic Forum
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ขอแสดงความยินดีกับบุคลาการสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ชัย เหลือจันทร์ (สาขาวิชาเคมี)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ สีสุกอง (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ หริตกุล (สาขาวิชาเคมี)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ (สาขาวิชาเคมี)
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Thinnagorn Chunhapataragul

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT