เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวนำและมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ บรรยายหัวข้อ “การใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ บรรยายหัวข้อ “Tips & Techniques การการจัดการห้องเรียนออนไลน์” ทั้งนี้ ผู้ดูแลการดำเนินการอบรมออนไลน์ (Co-host) ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ นางสาวสุขทิพย์ สุขใส นายสถิตย์ เชิดฉันท์ และนายพลัง เนาวสราญ ณ ห้อง Online Learning ๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *