โครงการ พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่11 “ เพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์การทดลองเชิง STEM ”

วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ดำเนินกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้แก่ Recycle for photos Soil and properties Reused for toys Water and properties Earthenware Green energy เป็นต้น เพื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิดที่มีเหตุผล สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และวิจารณญาณ และมีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ ศิววิทย์ บัวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์

ดร.วันดี สิริธนา

Translate »