หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   หล่อพันธ์มณี
ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา   ฉิมพลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร   ฉิมพลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์  เนตรหาญ

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์   ภิรมย์นก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร   แสงรุ่งเรือง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชานุ  โพธิพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทรัสจ์  วุฒิสัตย์วงศ์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยุวรัตน์ พงน์พิศุทธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา   สุขสบาย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แทนทัศน์  เพียกขุนทด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์  พจน์พิศุทธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์   เรืองช่วยตู้ประกาย

ดร.พันชัย   เม่นฉาย

ดร.วาศนศักดิ์   ลิ้มควรสุวรรณ

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ   สินวรณ์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี   วิริยาวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา   สุขวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ   สุคนเขตร์

อาจารย์ เยาวเรศ  ส่วนบุญ

อาจารย์ สุวิทย์   นำภาว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ   ธรรมศรี

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา   ทัพเชียงใหม่
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์   เดชประสิทธิโชค

ดร.วันดี  สิริธนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามพงษ์   พงษ์ดำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ   โกมุติบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส   เสริมสาธนสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์  กุลชนะภควัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต  อังธารารักษ์

อาจารย์ ชาญชัย   ตรีเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์   หริตกุล

อาจารย์ ศิววิทย์   บัวสุวรรณ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์    พาณิชย์กุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์   ทองตัน

ดร.ปิยนุช   พรมภมร

ดร.วิทวัส   รัตนถาวร

อาจารย์ ณัฐพร   บู๊ฮวด

อาจารย์ ประดับฟ้า   นาคนก

อาจารย์ ขวัญจิต   อิสระสุข

อาจารย์ ฤทธิ์พันธ์   รุ่งเรือง

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ   จันทรมาลี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สินี   พุทธิทวีศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสศรัณย์   ชัชวาลานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัจนา   ขาวฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปเนต   หมายมั่น

อาจารย์ นิพัฒน์   มานะกิจภิญโญ

อาจารย์ อรศิริ  ศิลาสัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์-ทรงม้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ
อาจารย์ทินกร-ชุณหภัทรกุล
อาจารย์ ทินกร ชุณหภัทรกุล

ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า เป็นสิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐเดช วรรณสิน

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์  นิมิตรพันธ์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ   พฤกษะวัน

อาจารย์ ฐิติพร   ลินิฐฎา

อาจารย์ สาวิตรี   มูลสุวรรณ

อาจารย์ ชนิสรา   เรืองนุ่น

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์   จันบัวลา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  พงษ์โสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์   กิจทวี

ดร.ชาติ   ทีฆะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา   พิมพ์ทองงาม

ดร.รังสันต์   จอมทะรักษ์

อาจารย์​ ตระกูล  รัมมะฉัตร

กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ณัฐกฤตา   สุวรรณทีป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์   วรานุสันติกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา  อยู่เย็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์   สีสุกอง

อาจารย์ รุ่งเกียรติ   แก้วเพชร
 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  ยอดมีกลิ่น

อาจารย์ สวิต   ฉิมเรือง

Translate »