เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS64 รอบการเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564
จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00
3. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นผลงานหรือกิจกรรมด้าน IT) พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำตัวและนำเสนอผลงาน (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล sduitbtech@gmail.com ไม่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
4. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 3 Admission 1 วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 20
– O-NET ร้อยละ 50
– GAT ร้อยละ 30

รอบที่ 4 Admission 2 วันที่ …..
จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ http://it-btech.sci.dusit.ac.th/

Page https://www.facebook.com/IT.SDUPAGE

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *