July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบวิจัยและนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 4 และ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 502 และห้อง 504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ในการให้คำเสนอแนะแก่บุคลากร ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (กลุ่มด้านเมืองอัจฉริยะ) ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิต (กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน) และ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (กลุ่มด้านผู้สูงอายุ)  

READ MORE