July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์* มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

READ MORE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Best practice) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2560 กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2559ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานหลักสูตร ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 4 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ 2) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 3) ผศ.ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที และ 4) ผศ.ดร.สืบตระกูล  สุชาติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

READ MORE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบวิจัยและนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 4 และ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 502 และห้อง 504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ในการให้คำเสนอแนะแก่บุคลากร ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (กลุ่มด้านเมืองอัจฉริยะ) ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิต (กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน) และ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (กลุ่มด้านผู้สูงอายุ)  

READ MORE