July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Best practice) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2560 กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2559ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานหลักสูตร ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 4 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ 2) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 3) ผศ.ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที และ 4) ผศ.ดร.สืบตระกูล  สุชาติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

READ MORE