July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในกิจกรรมที่ 3 ณ ห้อง 502 และห้อง 504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน บรรยายพิเศษ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา บรรยายในกลุ่มด้านเมืองอัจฉริยะ ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิต บรรยายในกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดชูชื่น บรรยายในกลุ่มกลุ่มด้านเกษตรและอาหาร  และ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ บรรยายในกลุ่มด้านผู้สูงอายุ  โดยเนื้อหาในการบรรยายจะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคิดหัวข้องานวิจัย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและน่าสนใจ แหล่งทุนวิจัย และทิศทางของงานวิจัยในอนาคต […]

READ MORE