July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์* มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

READ MORE
READ MORE