July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560  ให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการด้วย

READ MORE