July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างความรู้และแนวทางการปฏิบัติด้านงานประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

READ MORE