เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS64 รอบการเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564
จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
3. ยื่นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ/การผ่านเข้ารอบ/การแข่งขัน/การประกวด ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือผลงานด้านอื่น ๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (ส่ง Portfolio มาทางอีเมล jchantharamalee@gmail.com ไม่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
4. สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 3 Admission 1 วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 20
– O-NET ร้อยละ 30
– GAT ร้อยละ 10
– PAT 1 ร้อยละ 20
– PAT 2 ร้อยละ 20

รอบที่ 4 Admission 2 วันที่ …..
จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

เว็บไซต์ http://comsci.sci.dusit.ac.th/

เพจ https://www.facebook.com/ComputerScience.SDU/

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *