หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS64 รอบการเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 จำนวนรับ 20 ที่นั่ง คุณสมบัติพิเศษ 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4…

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS64 รอบการเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 จำนวนรับ 20 ที่นั่ง คุณสมบัติพิเศษ 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต…

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สถานที่การเรียนการสอน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) รหัสหลักสูตร (TCAS) : 11650101112701A ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558 ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ…

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS64 รอบการเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 จำนวนรับ 20 ที่นั่ง คุณสมบัติพิเศษ 1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย…