21 October 2020 0

TCAS64 รอบ 1 Portfolio เริ่มรับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 สมัคร Online ที่ https://entrance.dusit.ac.th #หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต #สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 084 205 5511 , 02 244…

6 October 2020 0

ข้อมูลทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กรอ. ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-5 – ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นทุนกู้ยืม -. รายได้ของครอบครัวรวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี   ประเภทที่ 2…

6 October 2020 0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564