ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารหัส 64 ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กรอ. ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-5 – ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นทุนกู้ยืม -. รายได้ของครอบครัวรวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี   ประเภทที่ 2…