เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ข้อมูลทุนการศึกษา

ทุน กยศ.

ทุน กรอ.

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

– เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-5

– ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นทุนกู้ยืม

-. รายได้ของครอบครัวรวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

 

ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี

– เกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป

– เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4

 

ประเภทที่ 3 ทุนจิตอาสา/ ทำคุณประโยชน์/ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ

– เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4

 

มูลนิธิอื้อจือเหลียง

– ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ผลการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

– ฐานะทางบ้านยากจน

– มีความประพฤติดี สนใจการเรียน

– ต้องไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่น

 

ทุนมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

          – เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

– ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.5

– เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต/นักศึกษา

– เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ

– มีความพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลประวัติ และผลงาน/กิจกรรมออกสู่สาธารณะ เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนไทย

ทุนชายแดนใต้ (ข้อมูลศูนย์สนเทศแนะแนว)

ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ  (ข้อมูลศูนย์สนเทศแนะแนว)

มูลนิธิชิน โสภณพานิช  (ข้อมูลศูนย์สนเทศแนะแนว)

 

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *