เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีโดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ที่เกษียณราชการ ได้แก่ รศ.ดร.องค์การณ์ แท่นประยุทธ ผศ.ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงค์บุญ ผศ.ดร.สนทร สุทองหล่อ ผศ.พีระ ลินิฐฎา ผศ.ดร.รวิโรจน์ อนันตธนาชัย ผศ.นิตณา วิเศษนุสรณ์ และอาจารย์ประโกย ลลิตมงคล ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาและคณาจารย์ นอกจากนั้น ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล คุณภานุชัย ประมวล คุณนวพร ศรีอร่าม พันโทหญิงสุพัชราภรณ์ ฉายครื้น คุณวรางคณา ไตรยะสุข คุณชัยธวัช มณีวรณ์ คุณมะลิวรรณ งามยิ่ง และคุณยงยุทธ สุขหญีต และในช่วงบ่ายเป็นการประกวดดาวเดือน MC Search ประจำปีการศึกษา 2561

 

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *