เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS64 รอบการเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564
จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ)ประกอบด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ
– รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ด้านสมุนไพร/เครื่องสำอางหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และ
– ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ด้านสมุนไพร/เครื่องสำอางหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ/และ
– ประสบการณ์เด่นด้านสมุนไพร/เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง (นำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์)
4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

รอบที่ 3 Admission 1 วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 20
– O-NET ร้อยละ 30
– GAT ร้อยละ 10
– PAT 1 ร้อยละ 10
– PAT 2 ร้อยละ 30
4. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ) ประกอบด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ กิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์ งานจิตอาสา หรือผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร)
5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

รอบที่ 4 Admission 2 วันที่ …..
จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

เว็บไซต์ http://cos.sci.dusit.ac.th/

เพจ https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%94-550698554999894/

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *