July 22, 2018
 • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
 • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
 • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
 • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
 • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 1.  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์* มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)
 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 5. สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ 
 6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
 7. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
 8. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ 
 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Thinnagorn Chunhapataragul

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT