July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ปรัชญา
“คิดเป็น เด่นเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำการวิจัย”

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในระดับภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่องค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบบริหารจัดการเชิงพลวัตมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร

4. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ

5. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์

6. การบริหารจัดการแบบพลวัต

หมายเหตุ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ไม่ดำเนินการเนื่องจากเป็นด้านสังคมศาสตร์

เป้าประสงค์
1. ชุมชนได้รับการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของท้องถิ่น

3. บุคลากรเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมองค์กร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนารวมทั้งระบบสนับสนุนได้รับการส่งเสริม และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษา

5. ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น

6. การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์
1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทย

4. พัฒนาความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

5. การสร้างและนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

6. การบริหารจัดการเชิงพลวัต

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin