เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิมชื่อ “โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” เป็น โรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477  ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ พระนคร โดยทีความมุ่งหมายเพื่ออบรมการบ้านการเรือนสำหรับสตรีหลักสูตร 3 ปี

 • พ.ศ. 2480 ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทรเกษม ( กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ) และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนมาเป็น ” โรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม ” โดยสังกัดกองและกรมเดิม
 • พ.ศ. 2548  ได้ย้ายจากวังจันทร์เกษมมาตั้งอยู่ในบริเวณวังสุนันทาบนพื้นที่ประมาณ 37 ไร่  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนการเรือนพระนคร”  และได้ย้ายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกองฝึกหัดครูกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2504  กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเป็นวิทยาลัยครูและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยครูสวนดุสิต”  ในสมัยที่เป็นวิทยาลัยครู  ได้มีการแบ่งหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนโดยเรียกว่า คณะวิชา  ได้แก่  คณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชา เป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อยู่ 3 ห้อง  คือ ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง (อยู่ชั้นล่าง)  เป็นห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์รวมกัน  ส่วนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อยู่ชั้นบน  ชั้นบนมีห้องพักอาจารย์ชีววิทยา 1 ห้องขนาดเล็ก  (อาจารย์เตือนใจ  ชัยอินคำและอาจารย์ถนัด  ศรีบุญเรือง)  ศูนย์หนังสือในปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นห้องสมุดมีบันไดในห้องสมุดสำหรับขึ้นชั้น 2
 • พ.ศ. 2518  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคหกรรมศาสตร์เป็นปีแรก  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
 • พ.ศ. 2521  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์และเปิดสอนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครู 7 โปรแกรม คือ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  การศึกษาพิเศษ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์  การอนุบาลศึกษา  และศิลปศึกษา  เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2522  เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ.ชั้นสูง คือ อุตสาหกรรมศิลป์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์  2 ปีหลัง  เพิ่มอีก 5 วิชาเอก รวมเป็น 9 วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สังคมศึกษา การประถมศึกษา คหกรรมศาสตร์การอนุบาลศึกษา และการศึกษาพิเศษ  เปิดสอน อคป. รุ่นที่ 2    รวม 9 โปรแกรม เพิ่มเติมจากเดิม 2 โปรแกรม คือ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 • พ.ศ. 2526    เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ. ซึ่งสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ส่งมาเรียนเปิดสอนระดับ ป.กศ. ชั้นสูงเทคนิคอาชีพ (ภาคสมทบ) รวม 3 วิชาเอก คือ วารสารและการประชาสัมพันธ์  การอาหารและ ศิลปะประดิษฐ์
 • พ.ศ. 2527 เปิดสอน อคป.รุ่นที่ 7  ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์ 7 โปรแกรม คือ คหกรรมศาสตร์ สังคมศึกษา การอนุบาลศึกษา การประถมศึกษา ศิลปศึกษา การบริหารการศึกษาและการแนะแนว ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง รวม 5 โปรแกรม คือ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา สังคมศึกษา คหกรรมศาสตร์และการอนุบาลศึกษา
 • พ.ศ. 2528  หลังจากที่ได้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ให้วิทยาลัยสามารถเปิดสอนสายวิชาการอื่นได้ นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู วิทยาลัยจึงเริ่มเปิดสอนสายวิชาการอื่นเป็นครั้งแรกในระดับอนุปริญญาก่อน คือ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ รวม 6 วิชาเอก คือ วารสารและการประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ การอาหาร ผ้า และเครื่องแต่งกาย ศิลปประดิษฐ์ และออกแบบนิเทศศิลป์ รวมทั้งได้เปิดรับนักศึกษาชายเป็นสหศึกษาเป็นครั้งแรกด้วย เปิดสอน อคป. รุ่นที่ 8 เป็นรุ่นสุดท้ายระดับปริญญาตรีครุศาสตร์ รวม 6 โปรแกรม คือ สังคมศึกษา คหกรรมศาสตร์ การอนุบาลศึกษา ศิลปศึกษา การบริหารการศึกษา และการแนะแนว ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง รวม 5 โปรแกรม คือ สังคมศึกษา คหกรรมศาสตร์ การอนุบาลศึกษา ศิลปศึกษา และนาฎศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย ดำรงตำแหน่งอธิการในขณะนั้น
 • พ.ศ. 2529  เปิดสอนระดับศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี วิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นรุ่นแรก และเปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ รวม 6 วิชา คือ วารสารและการประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปประดิษฐ์ และการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง 5 วิชาเอก คือ สังคมศึกษา คหกรรมศาสตร์ การอนุบาลศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับ ค.บ. 2 ปีหลัง  9 วิชาเอก คือ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา เกษตรศาสตร์ การอนุบาลศึกษา พลศึกษา คหกรรมศาสตร์ การแนะแนว การประถมศึกษาและการบริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2530 เปิดสอนวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี สาขาสถิติประยุกต์  เป็นครั้งแรกที่คณะวิทยาศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เพิ่มอีก 2 วิชาเอกคือ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ ระดับ วท.บ.4 ปี วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ระดับ วท.บ. 2 ปีหลัง วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  สำหรับสายวิชาชีพครูคงเปิดสอนตามปกติ เปิดสอน กศ.บป.รุ่นที่ 3 ระดับ ค.บ.2 ปีหลัง 7 วิชาเอก  คือการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คหกรรมศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับ ค.บ.2  ปีหลัง 7 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา คหกรรมศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว ระดับ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ 2 วิชาเอก คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสุขศึกษา ระดับ วท.บ.4 ปี 1 วิชาเอก คือ คหกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2532    เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เพิ่มอีก 1 วิชาเอก คือ เคมีปฏิบัติ
 • พ.ศ. 2533    เปิดสอนหลักสูตร วทบ.(หลังอนุปริญญา)  สาขาพืชศาสตร์
 • พ.ศ. 2534    เปิดสอนหลักสูตร วทบ.(หลังอนุปริญญา)  สาขาเทคโนโลยีการเกษตรภาคสมทบ
 • พ.ศ. 2534-37  เปิดสอนหลักสูตร วทบ.(หลังอนุปริญญา)  สาขาเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ”  แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ  เปิดสอนระดับ วท.บ.4 ปี  วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นปีแรก  โดยในขณะนั้นมี รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 • พ.ศ. 2538    เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบ (กศ.บป.)  โดยการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโปรแกรมวิชาสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2539    เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี (ภาคสมทบ) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2540    เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ภาคสมทบ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2542     เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ เป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2543    มีการขยายศูนย์การศึกษานอกสถาบัน เปิดสอนระดับปริญญาตรี อนุปริญญา และปริญญาตรีหลังอนุปริญญาเพิ่มอีก 8 ศูนย์  โดยศูนย์ที่เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ คือ  ศูนย์พณิชยการสยาม เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติประยุกต์ และบรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • พ.ศ. 2544    เปิดสอนระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2546 เปิดสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ (วท.บ.) 4 ปี เป็นครั้งแรกพร้อมกับเปิดโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการและอบรมบุคคลภายนอก
 • พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่14  มิถุนายน พ.ศ. 2547  ทำให้สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ยกฐานะเป็น “ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  โดยในปีนี้เปิดสอนจำนวน 10 โปรแกรมวิชา
 • พ.ศ. 2549    เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปีแรก  โดยเปิดรับนักศึกษาทั้งสิ้น 8โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการอาหารและการบริการ  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พ.ศ. 2550  เปิดรับนักศึกษาใหม่ 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรอุตสาหกรรมการอาหารและการบริการ
 • พ.ศ. 2551 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน  8 หลักสูตร ดังนี้ คือ หลักสูตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สถิติประยุกต์ รวมทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  สำหรับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดการเรียนการสอนในศูนย์รางน้ำ
 • พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน  7 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ หลักสูตรที่มีอยู่เดิม 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาใหม่อีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาการความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรทั้งหมดดังกล่าวต้องย้ายไปเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร เยื้องห้างตั้งฮั่วเส็ง ยกเว้นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปิดการเรียนการสอนในศูนย์รางน้ำ และในมหาวิทยาลัย ตามลำดับ
 • พ.ศ. 2553 เปิดรับนักศึกษาการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน  7 หลักสูตร ดังต่อไปนี้คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม วิทยาการความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรทั้งหมดดังกล่าวต้องย้ายไปเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร ยกเว้นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปิดการเรียนการสอนในศูนย์รางน้ำ และในมหาวิทยาลัย ตามลำดับ
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin