เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้แสดงผลงานนิทรรศการสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาโลกและการเปลี่ยนแปลง พลังงาน และโครงงานวิจัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ฮอลล์ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักศึกษาระหว่าง 2 คณะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธผลงานของนักศึกษา

 

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *